William Johnston
professor i Tokyo, är en framstående kännare av kristen medeltidsmystik och modern buddhism. Han hävdar att mystiken hos Jesus är nyckeln till förståelse av kristendomen och att de västerländska reli­gionerna måste tänka om och förnya sin teologi i ljuset av den mystiska erfarenheten. Detta är förut­sättningen för att dialogen med de österländska reli­gionerna - den är ofrånkomlig under nästa århund­rade - skall kunna bli en äkta och fruktbärande dialog.

Professor Gunnel Vallquist introducerar denna internationellt kände teolog för svenska läsare i ett tänkvärt förord.


Varje människas kunskap är pä olika sätt
begränsad - men den kan fördjupas. När vanliga
människor känner ett behov av att vidga sin
verklighet riktar de ofta uppmärksamheten
inat, mot den mystiska erfarenheten. (Även
naturvetare och psykologer inser nu att mystiken
är ett fenomen som man inte kan förbigå.)
När människan öppnat sitt inre kan hon SE - med kärlekens öga världens verkliga skönhet och mening.