Rea-böcker 20 kr/styck. 12 februari - 12 mars 2018

Undervisning, debatt och Studiecirklar

Många böcker med värdefullt innehåll. Några år på nacken  men med tidlösa ämnen är de ändå aktuella.

Några tips.
- Idékalendern som följer kyrkoåret med tips på Bibeltexter, Bibel för barn-boken, sånger, sagor, spel
och  en sak att fram-ställa kan bli en fin grund för samlingar och inspration för ledarna i barnverksamheten.

- Bibeln och människor av annan tro - för samtal kring 
religionsdialogen.

 Medicin och religion 115 sid.
Hur för­håller sig den naturvet-enskapliga medicinen till det andliga hos människan? Vad är en människa? Dessa och många and­ra existentiella frågor disku-teras i Medicin och religion.
      I modern tid vidgades klyftan mellan medicin och religion.  Kristen dogmatism kom i konflikt med medicinens ra­tionalistiska vetenskapstro.
     Kanske börjar vi återupptäcka individen och nå fram till in­sikten att den sjuke är något mycket mer än sin sjukdom? Med kvantitativa meto-der har man tom lyckats visa att reli­gion kan ha en terapeutisk funktion.
Medicin och religion är en bok för alla med intresse för människans existentiella villkor.

20 kr
Slut i lager

Bede Griffith, pionjär i nu-tida religionsdialog. 120 sid.
Man kan kalla fader Bede för en sökande kristen, som slutligen överskred den traditionella kristendomens gränser. Som ung lämnade han den anglikanska kyr­kan för den katolska. Vid fyrtioåtta års ålder bröt han upp ur den trygga engelska kloster-miljön för att verka i Indien.
Fader Bedes tolkning av kristendomen i indisk termino-logi är ett ovärderligt bidrag till teologin och dialogen mellan världsreli­gionerna. Han har på så sätt medverkat till den univer-salisering av kristendomen som just nu pågår.

20 kr

Från Gilgamesh till Aniara
95 sidor.

För Harry Martinson var staden en negativt laddad bild. I Aniara låter han en kvinna hellre döda sitt barn än se det växa upp i "Aniaras stad". Och de övriga kvinn­liga passagerarna på rymdskeppet ger henne sitt stöd för denna handling. "Aniaras stad" är inte en plats för kvinnor och barn.
För kristendomen är staden en synnerligen positivt laddad bild. Där tänker man sig livet efter döden som ett evigt pågående gästabud i Det Himmelska Jerusa­lem. Även den himmelska staden är muromgärdad.
Hur kommer det sig att Harry Martinson tänkte i så annorlunda banor än de traditionellt västerländska, kristna såväl som sekulariserade?

20 kr
Slut i lager

Se med kärlekens öga 140 sidor.
Författaren  är en framstående kännare av kristen medeltidsmystik och modern buddhism. Han hävdar att mystiken hos Jesus är nyckeln till förståelse av kristendomen och att de västerländska religionerna måste tänka om och förnya sin teologi i ljuset av den mystiska erfarenheten.
Detta är en förutsättningen för att dialogen med de österländska religionerna - skall kunna bli en äkta och fruktbärande dialog
När människan öppnat sitt inre kan hon,
med kärlekens öga,
se världens verkliga skönhet och mening

20 kr

Människans frågor 208 sid. Människor har i alla tider funderat över livets mysterium och sin egen existens. Redan Bibelns berättelser tolkar och bearbetar dessa frågeställningar. Men i dag talar vi ett annat språk. Meningslöshet, ångest och alienation är begrepp som vi känner igen men bakom dessa döljer sig samma verklighet som alltid, nu som då.
I denna bok ställs livets frågor ur ett utvecklingspsyko- logiskt perspektiv från barndomen till ålderdomen.
Författaren Maare Tamm är psykolog och arbetar med människor och människors livsfrågor inom utbildning och terapeutisk verksamhet. På ett spännande och ny­skapande sätt söker hon sig genom årtusendena med hjälp av historia, Bibel och den kristna traditionen.

20 kr

Idékalendern 2018 28 sidor.
För att också Församlingen ska kunna vara aktiv med Kyrkoårets helger, i förväg eller efteråt, finns Idékalendern. Med  december för både 2017 och 2018 kan Idé-kalendern användas för såväl kyrkoåret som terminerna.
Värdefullt underlag för studiecirklar om såväl kyrkoår som pedagogiskt innehåll för både medarbetare och föräldrar.
Kan användas tillsammans med de "tidlösa", icke datumbundna böckerna, Barnens kyrkoår och Ledarhandledning.
 

20 kr

Bibeln och människor av annan tro 90 sidor.
 I dagens samhällen lever de flesta kristna i livlig kontakt med olika religiösa rörelser - både inom krist­na samfund och de andra stora världsreligionerna. Vad säger Bibeln om att leva i dialog med människor av annan tro? Kan GT och NT ge oss svar?
Vägen dit bjuder på nya aspekter av Jesu inställning, som kan tvinga oss till ompröv­ning.
Författaren verkade inom meto-dismen i Sri Lanka innan han knöts till Kyrkornas Världsråd.  Hans-Rudi Weber, som skrivit förordet, var intill 1988 chef för bibelstudieenheten inom Världs-rådet skrev:
”Personligen känner jag inte till någon annan undersökning som behandlar detta ämne så klart, så koncist och så insiktsfullt. ”. 

20 kr
Om själens upphovsrätt, ett brev till Ludvig Jönsson.
I en av sina böcker har han skrivit att en »allsmäktid Gudsbild« håller på att brytas ner, vilket han ville påpeka för att ta fram kärlekens viskning, där »ingenting annat i världen har rätt att bära namnet ’Gud’ än just Kärleken«. Det blev ett av skälen  till mina brev till honom bortom tiden,  skriver författaren Asta Bohlin.
Asta Bolin är författare och kulturskribent. Under många år arbetade hon på den ekumeniska tidskriften Vår Lösen tillsammans med Ludvig Jönsson. Där grundlädes en lång vänskap mellan dem. Om själens upphovsrätt är ett personligt brev till Ludvig Jönsson, både som vän och som samtalspartner i existentiella frågor. Boken har en efterskrift av riksdagsledamoten Barbro Westerholm.
20 kr

Historiska böcker

Muhammed. Hans liv och tro. Inbunden bok, 260 sid.
Boken har kommit att räknas som en klassiker. Den var något nytt genom sin välgrundade idéhistoriska analys och sin psykologiskt inkännande strävan att förstå Muhammeds personlig-het, allt kombinerat med Andraes omsorgsfulla studium av källmaterialet.
Hans Muhammedbok  i ny upplaga, närmast i den form den fått 1950 efter bearbetning och komplettering Geo Widengren.
Texten har här reviderats något av Widengrens lärjunge, Jan Hjärpe.

20 kr

Birgitta i uppenbarelsernas spegel  85 sidor.
Som ingen annan svensk hade Birgitta inflytande över sin samtids politik och kyrkoliv. Till henne lyssnade både präster och påvar, kungar och stormän. Hennes inverkan på religion, litteratur och konst sträcker sig idag långt utan­för den katolska sfären. Ännu efter 700 år förmår hon in­tressera, ja, fascinera.
LARS BERGQUIST, f d ambassadör i Vatikanstaten, berättar han om hennes liv och utveckling, om den tid hon levde i och om hur hennes egen person-lighet och fromhet återspeglas i hennes uppenbarelser.

20 kr

Om andarnas värld och människans tillstånd efter döden enligt vad jag sett och hört". Poketbok på 150 sidor.
Delar från boken Himmelen och Helvetet, utgiven i London  1758.
"På det att en sådan förnekelse, som råder framför allt bland dem som har mycken världslig vishet, inte också skall besmitta och fördärva de i hjärtat okonst­lade och de i tron enkla har det förunnats mig att vara i sällskap med änglar och tala med dem som människa med människa, och dessutom att få se det som finns i himlarna och likaså det som finns i helvetena, och detta nu under tretton år.”
 

20 kr
Slut i lager

I Guds och Konungens tjänst 150 sidor.
Hovpredikanter - vem kan ha intresse av dem? De har väl aldrig skapat historia?
Nej, oftast inte. Men de fanns alltid med, vid kungens sida och i
bakgrunden, både vid Poltava och i Bender och bland karolinerna
i Sibirien.
Hovpredikanternas historia bjuder, kanske oväntat för de
flesta, "spektakulära, dramatiska och stundom roande människor
och händelser", som författaren Carl Henrik Martlig skriver i sitt forord. Nu är deflesta glömda, men deras öden i Guds och Konungens tjänst är
värda att minnas.

20 kr

Bilden av Birgitta, vacker inbunden bok på 200 sidor. Bilderna som finns av Birgitta är av mycket olika kvalitet, från utsökta importverk till troskyldigt provinsiella arbeten, en gång säkert minst lika älskade. Här presenteras denna bildskatt i samlad form av framlidna konsthistorikern, docent Mereth Lindgren, som var specialist på medeltida ikonografi.
 Den heliga Birgitta kan fortfaran-de sägas ha en plats i svenska sinnen - i bilderna i boken träder hon fram i helfigur. 

20 kr

Så skall orden evigt glöda 135 sidor. N.F.S. Grundtvig.
I den svenska psalmboken är nio verk av Grundtvig - ett ringa urval av de hundratals psalmer och sånger som han skrev. De bygger på en kristendom som är djup och var­dagsnära - ofta humoristiska och utformade av en språkets mästare.
Här finns ett sextiotal översättningar av Grundtvigtext-er - förutom psalmer en rad dikter och bibelberättelser på vers. De ger en klar bild av rikedomen i hans produktion och kan säkert leda till en djupare förståelse av danskt kynne och vår danska systerkyrka.

20 kr

Freud och människans själ 120 sidor.
Den världsberömde psykoana-lytikern Bruno Bettelheim (1903–90) har väckt frågan på nytt om hur Freud skall förstås. Bettelheim var född i Wien, hade rört sig i samma miljöer som Freud och läst dennes skrifter på tyska. Han menar att de tyska skrifterna i översättning blivit "västerniserade" och det innersta reducerat.
För Bettelheim var Freud en humanist.

20 kr

Född med segerhuva 250 sid.
Henrik Johan Gummerus,
reslig både till kropp och själ, fick sin första prästtjänst på Åland
 i skiftet 1700- och 1800-talen.
Den unge kaplanen blev Ålands store frihetshjälte när han våren 1808 tillsammans med länsman Erik Arén rensade de åländska öarna från ryssar. Det var ett märkligt krig med idel segrar och utan nämnvärda förluster. En
präst, en länsman och en handfull argsinta ålänningar krossade den kejserliga ryska armén på fem dagar. Men året därpå kom ryssarna tillbaka...
Carl Henrik Martling,  förenar stor kunskap med en fängslande framställningskonst.

20 kr

Om Kyrkorummet

Orgelinventarium, inbunden bok  528 sidor.
Läkaren och orgelforskaren Einar Ericis (1885—1965) Så fort han kunde gav han sig ut på jakt efter nedslitna, ofta nog av experter utdömda orglar.
Det var Albert Schweitzer som på 1920-talet väckte Einar Ericis entusiasm för vårt lands äldsta orglar. Schweit­zer menade att här finns sällsynt klangliga kvaliteter, som man tyvärr sällan finner hos senare tiders instru­ment.
Under decennier examinerade, fotografera­de och katalogiserade Einar Ericis dessa org­lar runt hela vårt land. Hans livsverk  föreligger här i en ny utgåva  - med många nya rön, framtagna av R. Axel Unnerbäck, rikt illustrerad  på 528 sidor.
Orgelinventariet gavs ut 1988 - länge sedan för en bok – men inte för gamla orglar.

20 kr

Bild och symbol i Guds hus 78 sidor
Varje turist känner behov av en karta.Varje botanist vet, hur nödvändigt det är med en flora. Det är precis samma sak när man tittar på kyrkor.
Vad betyder det vi ser? Vi måste ha en nyckel.
BILD OCH SYMBOL vill kortfattat och enkelt förklara inne­börden hos de vanligaste tecknen och bilderna på väg­gar, tavlor, altare, predikstol och på andra föremål i våra kyrkor. Det är en fascinerande värld som öppnar sig för oss - skapad under århundraden men med ett tidlöst bud­skap. Kyrkobyggnaden och kyrkorummet får nytt djup och ny mening för moderna människor.
 

20 kr

Kyrkorummet 190 sidor.
Få byggnader har så mycket att berätta som en kyrka. 
Bengt Ingmar Kilström vill med denna bok hjälpa oss att förstå både kyrkobyggnadens yttersida och innersida - samspelet mellan arkitektur och liturgi, men också hur teologi, filosofi,  ”tidsanda” påverkar byggnadens utformning, i en översikt från fornkyrkan och den romanska stilen fram till vår egen tids stilar redovisar för-fattaren de skilda ytt­ringarna av kult, konst och kultur i kyrko-rummet. Han har lämnat stort utrymme åt de moderna kyr­korna och deras utsmyckning, som återspeglar mångfalden i vår pluralistiska kultur.
Docent Bengt Ingmar Kilström är en av vårt lands främsta kännare av kyrkokonsten.

20 kr

Gudstjänst och diakoni

Sorgen och källan 60 sidor
Författaren drabbades av sin sons död och gjorde dessa anteckning-ar under sin långa resa.  Författaren, yrkesverksam, maka med många roller, lycklig mor- och farmor - skrev efteråt  om vägen in i, genom och ut ur sorgens förlamning.
Självklart finns det andra vägar, men det här är Författarens egen.
 

20 kr

 Andaktdbok I krukmak-arens verkstad 96 sidor.
Dagmar Norell visade med sitt eget liv att kriser inte be­höver vara katastrofer utan utgångs-punkter för något nytt och värdefullt, ett liv mer på djupet.
Mot slutet av sin levnad skrev hon på nytt en kort samman-fattning av sitt liv. Hon komplet-terade med att samla ihop de spridda anteckningar som åter-speglar hennes inre vandring under livets gång.

20 kr

Andaktsbok.
Guds andes vind 80 sidor.


Det är egentligen så enkelt
- att bara vara i Guds skaparkraft,
- hans vind som blåser genom allt som är.
Orden är Dagmar Norells under sin sista tid då hon levde i enkelhet och stillhet, sökande efter sanningen om livet, om Gud och om människan.

20 kr