168 kr

Jag tror inte på Gud, men jag tror på något. Vi känner igen orden när traditionella uttryck om Gud inte motsvarar våra egna tankar om 
livet.
Tankar om ”något” ryms i denna bok. Korta texter som möter vårt igenkännande och lockar till fortsatta funderingar.
Sven Hillerts texter rymmer livets rädslor och mänskligt mod. Sorg och ensamhet, kraft och engagemang.
Och viljan att tro på något.

120 kr

Se med kärlekens öga. En bok om kristen mystik. Varje människas kunskap är på olika sätt begränsad - men den kan fördjupas. När vanliga människor känner ett behov av att vidga sin verklighet riktar de ofta uppmärk-samheten inåt, mot den mystiska erfarenheten. Format 12 x 18 cm 248 sidor. Mjukband.
Pris 80 kr

Den världsberömde psykoanalytikern Bruno Bettelheim (1903–90) har väckt frågan på nytt om hur Freud skall förstås. Bettelheim var född i Wien,  i samma miljöer som Freud och läst dennes skrifter på tyska. Han menar att de tyska skrifterna blivit "västerniserade" och det innersta reducerat. För Bettelheim var Freud en humanist. Format A5 76 sidor. Mjukband.
Pris 80 kr

Själavård med utsatta människor. 
Boken är ett verktyg för alla personalgrupper i församlingarna att tillsammans tänka igenom och skaffa sig kunskap om hur man tar emot våra utsatta medmänniskor. Format A5  58 sidor. Mjukband.  Styckpris 90 kr
10-packpris 79 kr/st. Tot. 790 kr

120 kr

I Bibelns, påskens budskap — genom död till uppståndelse — förvandlas mörker till ljus.
Många författare har skildrat påsken litterärt, i prosa och dikt. En del har — som här Selma Lagerlöf och Astrid Lindgren — sett bar­nens omedelbara glädje över spirande påskris och färggrant måla­de ägg. Andra har tvingats vandra den långa vägen, lidandets och korsets väg fram mot den barnsliga glädjen över att livet alltid får börjas på nytt — som Goethe, Tolstoy, Strindberg, Lagerkvist.
Vacker inbunden bok 20 x 15 cm 130 sidor.

En bok om sufismen och dess andlighet. En bok som ger en djupare orientering om islams rika andliga liv. Här beskrivs Sufismens lära och praktik, "hjärtats mystik" och skönhetens roll. Skriven av Seyyed Hossein Nasr, professor i islamologi vid George Washington University i USA.Format 16 x 22 cm 188 sidor. Inbunden. 

160 kr

Många blir nog överraskade av att Martin Luther har skrivit en bok om Jungfru Maria, präglad av värme, kärlek - en hyllning till Jesu Moder. 

Luther målar hennes bild med breda pensel-drag - inte som en himladrottning utan som den enkla flickan i byn, ett föredöme för tron.
Med nytt förord av Lutherkännaren Göran Agrell och efterordet Vår havande Gud av Sven Hillert.

Läs mer här

120 kr

Tusen skäl att leva?
Skälen finns! Trots bullret, mörkret, makt och hot. Mitt i vardagen, i de små gesterna och tingen. Helder Camara har funnit sina skäl
- en väg som ger hans tillvaro mening och glädje utan att han behöver blunda: genom vaka och bön. Han bär en kärlek till världen inom sig som ger lyster åt livet och kraft.
 Format 11 x 15 cm. 128 sidor. Mjukband

100 kr

Dan Anderson som finner sin Gud i naturen och i beskrivningar av naturen.
Författaren Hans Granlid ger i boken en mer nyanserad bild av Dan Andersson. Format  21 x 15 cm. 202 sidor. Mjukband.
Pris 140 kr

Teilhard de Chardin - teolog och naturvetare - är en viktig brobyggare mellan religion och vetenskap. Klart och logiskt beskriver han i ”Så tror jag” hur hans världsbild vuxit fram. En världsbild vars grund är ett ytterst meningsfullt universum där det mänskliga medvetandet spelar en avgörande roll. Format 18 x 12 cm
112 sidor. Inbunden med skyddsomslag.
Pris 120 kr

Allt är egentligen så enkelt - att bara vara i Guds skaparkraft hans vind som blåser genom allt som är.
Dagmar Norell levde sina sista år i enkelhet och stillhet, sökande efter sanningen om livet, om Gud och människan. 
Vid ytlig läsning kan texterna nästan tyckas banala men man anar snart djupet i beskriv-ningarna av hennes andliga vandring. 
Andaktsbok, 15 x 11 cm 78 sidor. Mjukband.
Pris 80 kr

En kristen författares tankar och levnadsregler med ett språk som många kan ta till sig.
Profeten ska lämna med det anlöpande skeppet och människorna samlas vid foten av berget för att få del av hans välsignade svar på livets frågor. Frågor om kärlek, barn, föräldrar, död och tjugotvå andra stora livsfrågor.
Format 11 x 15 cm, 96 sidor. Inbunden.

130 kr

"I tusen bilder ser jag dig...” skaldar den tyske romantikern Novalis i en berömd dikt om Jungfru Maria. Tusen må vara ett högt tal i poesin, men verklighetens mariabilder skulle vid räkning kräva ytterligare nollor. 
Inleningen till Birgitta Birnbaums bok Mariamotiv om Maria i konst, kyrka och folk-tro. Format 20 x 24 cm. 115 sidor. Inbunden.

185 kr

Den tysta objektlösa meditationen vill föra oss bortom orden, till en verklighet bortom tid och rum.
Många finne hjälp till sådan tyst meditation i buddistiska eller hinduiska traditioner,
skriver Sten Rodhe i inleningen. 
Format 14 x 12 cm. 96 sidor. Mjukband.
Pris 80 kr

Tor Andreas klassiska Muhammed, hans liv och tro som kom ut i sin första upplaga 1930.
Boken har eviderats två gånger. Deela av Geo Widengren på 50-talet och i nutid av Jan Hjärpe. Format 22 x 14 cm. 260 sidor. Inbunden med skyddsomslag.
Pris 140 kr

Beställ: proprius@telia.com

Dagmar Norell visade med sitt eget liv att kriser inte be­höver vara katastrofer utan utgångspunkter för något nytt och värdefullt, ett liv mer på djupet. Hennes skulpturer är fyllda av stillhet och inre vila och många människor bad henne berätta mer om hur man finner vägen in till  centrum och livskällorna.
Mot slutet av sin levnad skrev hon därför på nytt en kort sammanfattning av sitt liv (den tidigare hette ”Från ögon- spegel till lera”) men denna gång ur det inre livets synvin­kel, om hur Guds kallelse och hennes önskan att göra hans vilja hade påverkat hennes val och ställningstaganden. Andaktsbok 18 x 13 cm
96 sidor, mjukband.
Pris 80 kr

Tro, hopp och fördom kan användas som utgångspunkt för samtal och inspirera den som vill hitta ett medvetet förhållningssätt i det interreligiösa/ -kulturella arbetet som måste föras i skolor, kyrkor, moskéer och på andra mötesplatser. Inbunden 175 sidor.

Styckpris 199 kr.

 Läs mer här